Brain Gym i Música

 

BRAIN GYM I MUSICA

 

La proposta que oferim és el resultat de combinar els moviments de Brain Gym amb música. Va sorgir arrel de les classes de música imparteix en un institut de secundària una membre de l’equip.

Veient les avantatges que ofereix el Brain Gym ®, conjunt d’activitats i tècniques, que  activen i estableixen noves vies neuronals, es va pensar en la possibilitat d’utilitzar la música com un recurs més, afegint-hi per tant els propis beneficis.

D’aquesta manera, millorem la integració entre diferents funcions cerebrals, els sentits cognitius i el cos, afegint-hi l’eficàcia de la música pel què fa al desenvolupament de l’hemisferi dret.

Les pràctiques estan pensades per fer-les en cercle. Hi ha la possibilitat de fer-les en cercles concèntrics si hi major número de persones.  Es pot jugar amb el sentit del moviment si la pràctica ho permet, és a dir, un cercle comença cap a l’esquerra i l’altre cap a la dreta.

Equip Brain Gym Blog

 

 

1. Marxa creuada

Música: Only a woman knows de Greg Holland

1- creuar el peu dret per damunt de l’esquerre, la ma esquerra es recolza damunt l’espatlla dreta.

2- aixecar el peu esquerra mantenint-lo al darrere.

3- descreuar el peu dret per damunt de l’esquerre, les mans s’obren lateralment per tocar les mans dels companys a banda i banda.

4- creuar peu esquerre per damunt del dret, la ma dreta es recolza damunt l’espatlla esquerra.

5- aixecar el peu dret mantenint-lo al darrere.

6- descreuar el peu dret per damunt de l’esquerre, les mans s’obren lateralment per tocar les mans dels companys a banda i banda.

 

2.Ganxo de Cook

Música: Stpuid Cupid de Wanda Jackson

Es faran sèries de 8 pulsacions en cadascuna de les dues posicions. S’aniran alternant les posicions.

 

3. L'Elefant

Música: Aria de la suite en Re, de J.S.Bach

Es faran els “infinits” alternant cada braç. Cada braç farà el moviment 4 vegades coincidint amb la durada de cada període melòdic.

 

4. Gir del coll

Música: El cigne, d’El carnaval dels animals, de Camile Saint-Saëns

Es faran sèries de 3 moviments: lateral dret, davant, lateral esquerre.

 

5. Doble gargot

Música: L’hivern , de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi

Es dibuixaran quadrats simultanis amb ambdós braços. Les mans comencen estant juntes, palmell amb palmell. Primer es farà el quadrat cap enfora i després es farà cap endins.

 

A la 2a pulsació, 3a i 4a s’uniran els dits per ordre. Primer s’ajuntaran els dits index, al 2n compàs s’uniran els dits centrals, al 3rcompàs els anulars i al darrer compàs els dits petits, i així sucessivament.

 

6. Doble gargot

Música: Minuet del Quintet de Boccherini

Es dibuixaran triangles simultanis amb ambdós braços. Les mans comencen estan juntes, palmell amb palmell. Primer es farà el triangle cap enfora i després es farà cap endins.

 

A la 2a pulsació i 3a pulsació s’uniran els dits per ordre. Al 1r compàs s’ajuntaran els dits index, al 2n compàs s’uniran els dits centrals, al 3rcompàs els anulars i al darrer compàs els dits petits, i així successivament.

 

 

7. Botons de cervell

Música: Fragment de la cantata 140 de J.S.Bach

Es faran sèries de 8 pulsacions en cadascuna de les posicions.

 

8. Marxa creuada

Música: Secret Garden track 9

  1. aixecar cama esquerra cap a l’esquerra i  el braç dret cap a la dreta, lateralment.
  2. tocar el peu esquerre amb la mà dreta, al davant. La ma esquerra s’estira cap a l’esquerra.
  3. Repòs.
  4. aixecar cama dreta cap a la dreta i  el braç esquerre cap a l’esquerra, lateralment.
  5. tocar el peu dret amb la mà esquerra, al davant. La ma dreta s’estira cap a la dreta.
  6. Repòs.

Aquesta música té una mètrica ternària (3 pulsacions per compàs). Es pot utilitzar qualsevol música ternària que tingui un caràcter similar. A cadascuna d’elles es farà un moviment, excepte a la 3a que mantindrem la postura de repòs.

Hi ha un breu introducció, en la què no farem cap moviment.  Començarem l’exercici a la 3a pulsació de la melodia executada pel violí.

Es pot fer en cercle alternant les persones que comencen amb la ma dreta i esquerra. D’aquesta manera les mans de les persones que es troben de costat es tocaran quan s’aixequin, després d’haver tocat el peu contari. També es pot fer en forma piramidal, com a les imatges.

A cada pulsació se li pot adjuntar la pronunciació de la síl.laba OM.

 

9. Botons del cervell (opció B: Botons d’equilbri, opció C: Botons d’epai, opció D: Botons de terra)

Música: Secret Garden track 1

 

Frase 1

interludi

Frase 2

Frase 3

interludi

Frase 4

interludi

Núm. de compassos

8

3

8

8

2

8

4

Intèrpret

Veu

 

Violí

Violí

 

oboè

 

Exercici

Massatge (botons cervell)

Mans

Massatge (botons terra)

Massatge (botons d'espai)

Mans

Massatge

(botons d'equilibri)

Mans

 

  Frase 5 Frase 6 interludi

Frase 7

interludi

Frase 8

coda

Núm. de compassos 8 8 2

8

4

8

 

Intèrpret Violí Violí  

Violins

 

Veu

 

Exercici

Massatge

(botons de cervell)

Massatge

(botons de terra)

Mans

Massatge

(botons d'espai)

Mans

Massatge

(botons d'equilibri)

 

Mans

 

Aquesta música té també una mètrica ternària (3 pulsacions a cada compàs). Es podrà utilitzar qualsevol música ternària que tingui un caràcter similar. A cadascuna d’elles es farà un moviment, mentre que als interludis unirem les mans palmell amb palmell.

 

10. Mussol

Música:  Secret Garden track 3

Aquesta és una música que utilitza una mètrica binària (2 pulsacios a cada compàs). Cada frase té 8 compassos. Hi hi ha 12 frases.

Es podrà utilitzar qualsevol música binària que tingui un caràcter similar

Es va alternant el costat on es fa el massatge i alhora el gir del cap. A cada frase fem el massatge en un costat.

A la coda final podem unir les mans, palmell amb palmell.

Es pot afegir la veu parlada, comptant cada pulsació de l’1 al 8 i a la següent frase del 8 a l’1.

 

11. El vuit mandrós

Música: Stand by me.

Es farà una sèrie de 8 compassos  per cada cercle. La introducció es farà amb la ma dreta, les estrofes amb l’esquerra, i les tornades (and darling stay by be) amb la ma dreta. Finalment,  a la coda, quan comencen a cantar la melodia de l’estrofa sense text, es faran amb ambdues mans alhora.

 

12. Marxa creuada

Música: Love me do, de The Beatles

En aquest exercici seguirem l’estructura de la cançó: introducció, melodia A i melodia B.

A la introducció es farà un tipus de marxa creuada, per exemple, tocant els genolls amb la ma contrària. A la  melodia A, s’aixecaran simultàniament el braç i la cama contrària. Mentre que a la melodia B es farà un altre exercici de lateralitat, en aquest cas es proposa l’alternança dels dits polze i petit de les mans contràries. Hi ha una altra opció que és aixecar tots els dits (excepte el polze) i a l’altra ma únicament el polze.

Introducció

A

A

B

A

B

A’

8

13

13

8

13

12

13

genolls

Marxa creuada 1

Marxa creuada 1

dits/mans

Marxa creuada 1

dits/mans

Marxa creuada 1

 

13. Botons del cervell, botons de terra, botons d’espai, botons d’equilibri.

Música: Coral de J.S.Bach “O Haupt voll Blut und wunden”, De la Passió segons St Mateu.

En aquesta audició podem observar quatre frases musicals ben diferenciades. Farem un dels exercicis proposats en cadascuna de les frases. La 1a frase es farà amb els botons del cervell, la 2a amb els botons de terra, la 3a amb els botons d’espai i la darrera, amb l’exercici de botons d’equilibri.

Cal tenir en compte la pulsació en l’exercici de botons del cervell, que en aquest cas és molt clara ja que el en ritme predominen les negres.

 

14. Ganxo de Cook

Música: Largo per a flauta de Vivaldi.

1. Aquest exercici segueix l'estructura melòdica de la peça. Hi ha quatre melodies. En cadascuna d'elles hi posarem una posició, que es repetirà a la 1ª i 3ª melodia, mentre que la 2ª i primera part de la 4ª també es repetiran.

2.A la darrera frase melòdica (la 4ª) posarem els dues postures, per acabar com al principi de l'exercici. Podem fer el canvi quan creguem, aproximadament a la meitat de la frase.

3. En la 1ª i 3ª melodia farem la següent postura: unirem els dits d'ambdues mans, cadascú amb el seu paral.lel.

4. A la 2ª i 4ª frase farem la següent postura: creuarem un peu per damunt l'altre, intentant que els turmells estiguin el més propers l'un de l'altre. Mentrestant, les mans entrecreuaran els dits, i alhora doblegarem els braços cap al pit. En el punt 5 s'explica més detalladament com es fa la postura.

5. Primer s'estiren els braços endavant. Després voltem les mans, de manera que els palmells quedin mirant cap enfora. A continuació, posem un braç damunt de l'altre. Seguidament, creuem els dits, unint ambdues mans. Finalment, voltem els braços cap al pit, recolzant les mans creuades damunt d'ell

 

15. Marxa creuada amb woogie-boogie

Música: woogie-boogie de Lluís Coloma.

1. Aquest exercici segueix la pulsació de la música. La mà dreta i la cama esquerra s'estiren cap endavant a la primera pulsació.

2. Les mateixes extremitats s'estiren lateralment, obrint-se cap al costat respectiu.

3. Les mateixes extremitats s'aixequen, doblant-se en un angle recte.

4. Finalment, braç i cama tornen a la posició original: cames rectes i braços caiguts al costat del cos.

5. A continuació, es fa el mateix procediment però canviant el moviment de les extremitats.

6. Per començar a treballar aquest exercici es pot anar comptant en cada posició. Per exemple, cada postura es mantindrà durant vuit segons, a continuació la mantindrem durant 4 segons, i així successivament, fins que s'aconsegueixi fer cada posició a la unitat de pulsació. La durada de les postures haurà de ser en números parells, donst que la música té una mètrica quaternària.

7. Tindrem en compte que hi ha una intro, on no mourem cap de les extremitats.

 

16. Marxa creuada amb Casta Diva

Música: Òpera Norma de V. Bellini.

1. Movem el braç dret fent cercles endavant, mentre el braç esquerre fa cercles enrere.
Quan ambdós braços es troben al capdamunt unim els dits de les dues mans. Cada dit amb el seu paral.lel (Ganxo de Cook).

2. La tornada dels braços cap a la part inferior es farà a l'inrevés: el braç dret tornarà per darrerre l'esquena, i el braç esquerre per davant.

3. Mentrestant recordem la respiració: en la primera meitat del cercle farem la inal.lació, i a la segona meitat del cercle farem l'exhalació.

 

17. Marxa creuada infantil

Música: Els bombers de Trencadís de Cançons

 

 

1. Enganxar un paper del mateix color a la cama dreta i mà esquerra; i, d'un altre color a la cama esquerra i ma dreta. Pot posar-s'hi també mocadors de colors, gomets, cinta adhesiva…

2- Es tracta de tocar el peu dret amb la mà esquerra, seguint la pulsació de la música, com si fóssim soldats.

3- A continuació, tocarem el peu esquerre amb la mà dreta, amb la mateixa intenció i regularitat.

 

18. El vuit mandrós i el doble gargot infantil

Música: Lay it all down.

1. Amb la mà dreta es dibuixa el símbol de l'infiit, després amb la ma esquerra.

2. Un pas més avançat seria amb ambdues mans alhora.

3. Finalment, es pot provar de fer-ho en parelles: una persona dibuixa i l'altra es deixa guiar.

4. Pel què fa al gargot doble, es tracta d'anar fent els mateixos dibuixos amb ambdues mans alhora, així s'activen ambdós hemisferis simultàniament.

 


Deja una respuesta